Editoryal:

Kamtin ang malalaking tagumpay ngayong taon

20120107pi

Ang patuloy na paglubha ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema sa ilalim ng rehimeng US-Aquino at ng panlipunan at pambansang pang-aapi, pagsasamantala at paghihirap ng mamamayang Pilipino ay nagtutulak sa kanila sa landas ng rebolusyonaryong paglaban. Ngayong taon, tanawin natin ang malalaking pakikibakang haharapin ng mamamayan. Kamtin natin ang malalaking pagsulong at tagumpay sa mga pakikibakang masa at armadong rebolusyon.

Buuin natin ang malawak na pagkakaisa ng sambayanan…

The official news organ of the Communist Party of the Philippines

Ang Bayan is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and standpoint on current issues.

Ang Bayan comes out fortnightly. It is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.

Ang Bayan welcomes contributions in the form of articles and news. Readers are likewise enjoined to send in their comments and suggestions for the betterment of our publication.